Pista d’aterratge

Beneficiaris:

joves d’ambdós sexes, d’edat compresa entre els 13 i els 17 anys.

Objectius:

treballar l’autonomia dels joves, aconseguint una correcta i positiva inserció social i laboral, i acompanyar-los en el seu procés d’emancipació i transició a la vida adulta.

Resultats:

es facilita una educació personalitzada, oferint als joves una atenció i educació integral, compensadora i progressiva que faciliti i promogui canvis significatius en el seu procés d’adquisició d’autonomia. Fent especial esment al desenvolupament emocional, fomentant al màxim la seva autonomia. Oferint un entorn segur on el menor es pugui desenvolupar de manera saludable. Cobrint o supervisant les seves necessitats, físiques, socials, educatives i biològiques. Donant una resposta que impedixi procesos d’exclusió 0 rebuir irreversible. El Projecte vol oferir igualtat d’oportunitats (laborals, estudis, socials…), ja que per la seva trajectoria es veuen moltes vegades en inferioritat o manca d’oportunitats.

aterratge-3

aterratge-1

aterratge-2