Quart Creixent

Beneficiaris:

nins i nines de 6 a 14 anys en situació d’acollida de llarga durada.

Objectius:

donar acollida a nins i nines amb situacions familiars adverses.

Resultats:

el programa té com a funció oferir una atenció integral individualitzada a aquells menors que es troben en una situación familiar amb problemàtica greu, que no pot ser resolta dintre d’aquest entorn familiar. Aquesta atenció té un carácter temporal, ja que el centre ha de ser entes com un recurs més que faciliti un possible retorn del menor al seu nucli familiar, o acolliment amb familia extensa o aliena, sempre que no resulti contraindicat. En els casos en que es fa feina amb un programa de retorn familiar, és molt important el treball simultani amb les families. En els casos en que no és possible el retorn ni acolliment, una vegada que el menor supera l’edat limit d’estada al centre, passa a un altra centre indicat a les seves necessitats, o un altra programa dins la mateixa fundació on es fa un treball preparatiu per a l’emancipació.

quart-creixent-1

quart-creixent-2

quart-creixent-3